Regulamin sklepu internetowego e-medyczny.com

 

Właścicielem sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresem e-medyczny.com jest: 

Merx-Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, Al. Zwycięstwa 11/6

KRS 0000354641 NIP: 593-020-41-42,

 

SŁOWNICZEK

Sklep – sklep internetowy  sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym e-medyczny.com;

Oferta – towary umieszczone na stronie e-medyczny.com i oznaczone jako dostępne;

Klient - każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.e-medyczny.com;

Konto klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta;

Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi;

Cena rynkowa – sugerowana przez wydawcę lub dostawcę cena sprzedaży produktu na rynku, głównie detalicznym, od tej ceny obliczamy wszelkie zniżki i rabaty;

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych.

 

§ 1.

Składanie i realizacja zamówień

1. Klient może składać zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem strony internetowej www.e-medyczny.com  

2. Zamówienia można składać w dwóch trybach:

1) po zarejestrowaniu się i zalogowaniu

2) bez zalogowania (szybkie zakupy)

3. Klient składa zamówienie, wybierając dany towar, który chce nabyć, za pomocą kliknięcia w ikonę „Do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.

4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

5. W trakcie składania zamówienia Klient, przechodząc przez wskazane etapy:

1) wybiera zamawiane towary i ich ilość;

2) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz, opcjonalnie, podaje dane do faktury VAT (mogą to być zupełnie różne dane);

3) wybiera formę dostawy;

4) wybiera formę zapłaty;

5) wpisuje kod rabatowy, jeśli otrzyma do niego uprawnienia ze strony Sklepu.

6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad:

1) Klient zarejestrowany i zalogowany, dokonujący zakupów po raz pierwszy, otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia; po wpływie do Sklepu potwierdzenia zamówienia zostaje ono przekazane do realizacji. Wyjątkiem jest sytuacja wyboru przez klienta zapłaty w formie on-line – wówczas realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu zapłaty przez Sklep za zamówiony towar i wówczas klient otrzymuje wiadomość o rozpoczęciu realizacji zamówienia,

2) Klient dokonujący kolejnych zakupów, otrzymuje wiadomość e-mail:

a) o rozpoczęciu realizacji zamówienia i sposobie dostawy, jeśli wybrał opcję płatności on-line

b)  o sposobie realizacji zamówienia i sposobie dostawy – pozostałe płatności

7. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną jeśli została przez niego opłacona.

8. Sklep  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

9. Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

 

§ 2.

Ceny towarów

1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym towarze.

2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:

- wyrażone są w złotych polskich;

- zawierają podatek VAT;

- nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.  

 

§ 3.

Modyfikacja składanych zamówień

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu przekazania towaru do wysłania

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Merx-Trdae Sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail: sklep@e-medyczny.com

3. Dokonywane przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości  złożonego zamówienia.

4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim,  zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.  

 

§ 4.

Formy płatności

1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:

- osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej lub Kurierowi DPD, w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy odbiorze”

- płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

2. Klient może podczas płatności skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu. Kody rabatowe nie sumują się z rabatami na stronie www. e-medyczny.com i nie obniżają cen na przecenione produkty.

3. Wydawane przez Sklep kody rabatowe są objęte okresem ważności, w trakcie którego Klient ma możliwość skorzystać z oferowanego mu rabatu. Klient nie może łączyć poszczególnych kodów rabatowych z innymi promocjami, chyba że warunki regulaminu danej promocji stanowią inaczej.

4. Formą płatności może być również przyznany klientowi bon wartościowy. Bon wartościowy wykorzystany w zamówieniu obniża kwotę całego zamówienia o wartość bonu.

5. W przypadku niektórych towarów bądź całych kategorii towarowych Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia możliwości skorzystania z niektórych form dostawy towarów lub płatności za zamówienie. Informacja o zmianie zasad publikowana będzie na stronie Sklepu.

 

§ 5.

Czas realizacji zamówienia

1. Na stronie Sklepu przy każdym towarze podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas w jakim Sklep wyśle do Klienta zamówienie nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera DPD. Umowa zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

Czas dostępności towaru + przewidywany czas dostawy = termin otrzymania przesyłki.

2. Wysyłka zamówienia obejmującego towary o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych towarów. W przypadku złożenia zamówienia na towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 (siedem) dni Sklep zaoferuje Klientowi podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.

3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera DPD, zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności.

4. Czas dostawy złożonych w Sklepie zamówień jest następujący dla danych przewoźników:

1) w Polsce:

- Poczta Polska (przesyłka priorytetowa): 1-2 dni roboczych;

- Kurier DPD: 1 dzień roboczy;

2) w krajach Unii Europejskiej:

- Poczta Polska (przesyłka ekonomiczna): 10 dni roboczych;

- Kurier DPD: 3-5 dni roboczych;

5. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Cennik zawierający koszty dostawy jest dostępny pod adresem : e-medyczny.com

 

§ 6.

Reklamacje

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.

2. W przypadku, gdy dostarczony towar:

1) w chwili jego wydania jest niezgodny z umową,

2)  ma wady  lub ma uszkodzenia  mechaniczne powstałe w trakcie transportu,

Klient ma prawo złożyć reklamację.

3. W przypadkach określonych w ust. 2  Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.

4. W celu rozpatrzenia przez Sklep reklamacji niezbędne jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego towaru, opisu przyczyn jego zwrotu oraz dowodu lub kopii dowodu jego zakupu. Reklamowany towar powinien zostać wysłany na adres: Merx-Trade Sp. z o.o., 83-110 Tczew, Al. Zwycięstwa 11/6 z dopiskiem: "reklamacja". Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-medyczny.com. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru wraz z dowodem jego zakupu na adres Sklepu.

5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar za pośrednictwem operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2008r. nr 189 poz. 1159 z późn. zmianami), Sklep zwróci mu koszty jej nadania na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu wyłącznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

6. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji.

7. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, bądź też będzie pociągała dla Sklepu nadmierne koszty, Klient będzie miał prawo domagać się odpowiedniego obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego towaru w zamian za towar reklamowany, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta takiej propozycji w drodze e-mailowej.

§ 7.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane (towar nie został wysłany), kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@e-medyczny.com.  W przypadku wysłania  zamówienia, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 2-6.

2. Klient ma prawo do odstąpienie od umowy w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny.

3. W razie odstąpienia od umowy zwrotowi podlega towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwracany towar należy odesłać wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: datę, imię, nazwisko (lub nazwę instytucji), informację o przedmiocie umowy oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym jak również winno być podpisane. 

5. Przed dokonaniem zwrotu środków pieniężnych Klientowi pracownik Biura Obsługi Klienta sklepu eimedyczny.com skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia sposobu zwrotu środków pieniężnych. W przypadku braku kontaktu z Kupującym lub niepodjęciem przez Kupującego decyzji o sposobie zwrotu środków pieniężnych w ciągu 7 dni roboczych, zostaną one zwrócone:

1)    na rachunek karty kredytowej, z której nastąpiła płatność – w przypadku płatności kartą kredytową,

2)    na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność – w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej,

3)    przekazem pocztowym na adres Klienta podany w zamówieniu – w przypadku płatności za pobraniem lub w przypadku wpłaty gotówkowej na konto Merx-Trdae Sp. z o.o. 

 

§ 8.

Warunki gwarancji:

 

Merx Trade sp z o.o. gwarantuje sprawne działanie produktu pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji na produkt obejmuje 12 miesięcy na urządzenia oraz 6 miesięcy na akcesoria oraz baterie, liczone od daty sprzedaży produktu Użytkownikowi.

 2. W ramach okresu gwarancji Autoryzowany Serwis dokona, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, bezpłatnej dla Użytkownika naprawy lub wymiany produktu lub jego części (zależnie od decyzji serwisu). Naprawiony / wymieniony produkt lub jego części są wolne od wad. Wszystkie wymienione części lub produkty przechodzą na własność Merx Trade sp z o.o. Usterki produktu podlegające gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie dla klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.

 3. Produkty oddawane lub odsyłane do Serwisu powinny być czyste oraz kompletne (ładowarka, kable) w przypadku irygatorów stomatologicznych wyjątek stanowią dysze (końcówki) których nie należy przesyłać do serwisu.

Odsyłanie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić. Produkt powinien zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu przez Merx Trade sp z o.o. na nowy lub inny – wolny od wad, przynajmniej tej samej klasy, gdy:

1) serwis stwierdzi, że usunięcie usterki nie jest możliwe,

2) wykonanie naprawy gwarancyjnej nie było możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.

3) w okresie gwarancji dokonano trzech napraw zakwalifikowanych jako naprawy gwarancyjne, a produkt nadal wykazuje takie same usterki.

 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:

1) korzystania z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z instrukcją obsługi,

2) uszkodzeń mechanicznych oraz niewłaściwego użytkowania, zaniedbania oraz wypadków i zdarzeń losowych niezależnie od ich przyczyny,

3) uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, instalacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek przez osoby i serwisy do tego nieupoważnione,

 6. Gwarancja nie przyznaje użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków, lub odszkodowania za niemożność użytkowania produktu przez czas konieczny do wykonania naprawy gwarancyjnej.

7. Niniejsza gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 8. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, należy dostarczyć produkt na własny koszt do serwisu firmy Merx Trade Sp z o.o. wraz z dowodem zakupu.

Adres:

Merx Trade Sp. z o.o.

83-100 Tczew, Al. Zwycięstwa 11/6

z dopiskiem SERWIS

§ 9.

Dane osobowe

1. Podawane przez Klienta dane niezbędne do wysyłki (imię, nazwisko, adres) zamówionych towarów umieszczane są w bazie Sklepu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Sklepu. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia. Zarówno przechowywanie, jak i przetwarzanie przez Sklep danych odbywa się w celu realizacji umowy. Klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.

2. Podawane przez Klienta dane niezbędne do zrealizowania wysyłki zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej lub Kurierowi DPD.

3. Klient dokonując zakupu w sklepie oddzielnie może wyrazić zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczącej oferty sklepu, przecen i kodów rabatowych.

4. Klient dokonujący zakupu w sklepie e-medyczny.com  wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do:
- Poczta Polska

- Firma kurierska DPD
(zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

6. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.

 

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 08 maja 2014 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep e-medyczny.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową e-medyczny.com. Klient , poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.

4. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.