WARUNKI GWARANCJI:

 

Merx Trade sp z o.o. gwarantuje sprawne działanie produktu pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji na produkt obejmuje 12 miesięcy na urządzenia oraz 6 miesięcy na akcesoria oraz baterie, liczone od daty sprzedaży produktu Użytkownikowi.

 

2. W ramach okresu gwarancji Autoryzowany Serwis dokona, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, bezpłatnej dla Użytkownika naprawy lub wymiany produktu lub jego części (zależnie od decyzji serwisu). Naprawiony / wymieniony produkt lub jego części są wolne od wad. Wszystkie wymienione części lub produkty przechodzą na własność Merx Trade sp z o.o. Usterki produktu podlegające gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie dla klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.

 

3. Produkty oddawane lub odsyłane do Serwisu powinny być czyste oraz kompletne (ładowarka, kable) w przypadku irygatorów stomatologicznych wyjątek stanowią dysze (końcówki) których nie należy przesyłać do serwisu.

Odsyłanie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić. Produkt powinien zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu.

 

4. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu przez Merx Trade sp z o.o. na nowy lub inny – wolny od wad, przynajmniej tej samej klasy, gdy:

1) serwis stwierdzi, że usunięcie usterki nie jest możliwe,

2) wykonanie naprawy gwarancyjnej nie było możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.

3) w okresie gwarancji dokonano trzech napraw zakwalifikowanych jako naprawy gwarancyjne, a produkt nadal wykazuje takie same usterki.

 

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:

1) korzystania z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z instrukcją obsługi,

2) uszkodzeń mechanicznych oraz niewłaściwego użytkowania, zaniedbania oraz wypadków i zdarzeń losowych niezależnie od ich przyczyny,

3) uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, instalacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek przez osoby i serwisy do tego nieupoważnione,

 

6. Gwarancja nie przyznaje użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków, lub odszkodowania za niemożność użytkowania produktu przez czas konieczny do wykonania naprawy gwarancyjnej.

 

13. Niniejsza gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

14. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, należy dostarczyć produkt na własny koszt do serwisu firmy Merx Trade Sp z o.o. wraz z dowodem zakupu.

Adres:

Merx Trade Sp. z o.o.

83-100 Tczew, Al. Zwycięstwa 11/6

z dopiskiem SERWIS